Futball oktatási módszertanok 4.

Írta: bary

Edzésmódszerek, avagy hogyan oktassunk labdarúgást?

Az edzéseszközöktől az alkotó alkalmazásig hosszú az út a labdarúgás oktatásában. Ezt az utat kellene végigjárni minden edzőnek. Ehelyett keresik, kutatják az edzésmódszereket, szeretnének rátalálni a tudás kulcsára, pedig ott lapul mindenki zsebében a kulcscsomó.

Vajon segít-e az edzőképzésünk abban, hogy az edzők rátaláljanak arra a bizonyos kulcsra?
A periodizáció megmozgatta a fantáziámat, és elmerengtem azon, vajon felvértezik-e az edzőket az edzőképzésen a pedagógia legfontosabb oktatáselméleti kérdéseivel?
A periodizációval kapcsolatban már kifejtettem a véleményemet, de még egyszer szeretném megerősíteni, hogy a labdarúgásban a periodizáció nem módszer, hanem program.

Program szerint kell labdát kihozni, játékot szervezni, átmenni védekezésből támadásba, és fordítva, és mindezek több hetes eltéréssel beépítve a mezo ciklusba. Az oktatási módszer lényegesen több mint, ahogy az edző megtervezi azt, hogy mikor melyik mikro ciklusban fogja sulykolásszerűen gyakoroltatni külön-külön a játékfázisokat (támadás, védekezés, átmenet), játékfeladatokat (labdakihozatal, támadásépítés, labdaszerzés, stb.).
Mi a legfontosabb az oktatási folyamatban?

– – a módszer?
– – a didaktikai elvek?
– – a didaktikai feladatok?
– – az eszközök?
– – az oktatás (edzésvezetés)?

Nyilván egyik sem nélkülözheti a másikat.
Kíváncsi ember lévén belevetettem magam az internet dzsungelébe, hogy a labdarúgással kapcsolatos edzésmódszereket összegyűjtsem.

Világ láss csodát nem találtam ilyeneket.

Miért is találtam volna?

A labdarúgás oktatása semmiben sem különbözik a matematika, a magyar nyelv, az idegen nyelvek, vagy a testnevelés oktatásától. Tudni és ismerni kell minden olyan oktatáselméleti kérdést, ami a tanítás legalapvetőbb feltétele.

Az oktatás folyamatában legfontosabb a CÉL!

Ha az edző nem látja a célt, nem tudja az oda vezető utat sem végigjárni. Az edzők nagy többsége meg van győződve, hogy elég átvenni edzésgyakorlatokat, edzésjátékokat, mindent, amit már mások kipróbáltak, és úgy gondolják, hogy ettől lesznek jobbak. Tanulmányutak százain gyűjtik az információkat, lesik el a szakma fortélyait (mögöttes tartalom hiányában), de valahogy nem akar összeállni az az edzésmódszer. Ők a tutit akarják. Ha nem veszik rossz néven, a tuti, az edzők agyában születik meg, csak egy kicsit meg kell erőltetni az agytekervényeket. Minél barázdáltabb annál jobb. Mindez a kreativitás kérdéskörébe tartozik. Alkotni kell!

Az edzők nagy többsége edzést tart, képességeket fejleszt, nem oktat, nem a futballtudás elsajátítás a gondolkodásának kiindulópontja. Van, aki egy edzésen belül két-három futballkultúrából importált anyagból állítja össze a napi edzéstervét, mindenféle didaktikai elvet nélkülözve. A káosz garantált. A kényelem nagyúr, meg persze a messziről behozott edzésanyagok mindig „zöldebbek”.
Nézzük a legfontosabb oktatáselméleti kérdéseket!
Oktatás: „A tanulás-tanítás egysége”.(Nagy Sándor)
Az oktatás célja:

  • a játékos fejlődésében bekövetkezett változások a tanulás-tanítás folyamat eredményeként valósul meg az anyag feldolgozása során.

Didaktika: az oktatás elmélete

  • A pedagógiának azon ága, amely a nevelés testi, értelmi, erkölcsi területei közül az ÉRTELEM képzésével foglalkozik. (Herbart, Finánczy)

Útmutatást nyújt:

  • a cél – tartalom – folyamat – szervezés – módszer- és eszköz terén. (Falus)

Tárgya:

  • Mit tanítsak? – tartalom (oktatási anyag)
  • Hogyan tanítsak?- oktatási módszer, (edzés) eszközök

A két nagyon fontos pillért összeköti az oktatás folyamata és a szervezés.

Oktatási módszer:

  • A célhoz vezető út, a cél elérését biztosító eljárások.

Az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői.
Összetevői:
– – módszer, (edzés) módszer
– – didaktikai elvek,
– – didaktikai feladatok,
– – eszközök (pl. edzésjáték, edzésgyakorlat).

Edzésmódszer (sportág specifikus módszer):

– – A megfelelő szakmai háttér birtokában való felkészítés a tel­je­sít­ményképes tudásra. A sport egyik alapvető fogalma, mely változik és fejlődik a legújabb tudományos eredmények függvényében. Minden sport­ág­nak van sajátos, csak rá jellemző módszere.
Edzést bárki képes megtartani, de…!
Rendelkeznek – e, az edzők azzal a szakmai háttérrel (tudással), hogy képesek legyenek teljesítményképes tudás felkészítésére a tanítványait?
M ia teljesítményképes tudás?

  • A teljesítményképes tudás valamely ismeret elsajátításának az a szintje, amelyet alkotó alkalmazás, új feladatok megoldásában történő kombinált felhasználás jellemez. (Dr. Poór Ferenc)

A labdarúgásra vetítve:
– – a csapatjáték játékelemeinek alkotó alkalmazása mérkőzésen magas szintű technika felhasználásával
Miben mutatkozik meg az alkotó alkalmazás a labdarúgásban?
– – a tökéletes technikában?
– – a játékelemek tudatos alkalmazásában?
– – a csapatjáték összehangolt működésében?
– – a taktikai feladatok megértésében és alkalmazásában?
– – a FUTBALLTUDÁSBAN?
Mindig oda lyukadok ki, hogy a legfontosabb a futballtudás elsajátítás!

Alkotni csak az tud, aki érti a játékot, olvasni tudja a játékhelyzeteket (megtanították látni a játékhelyzeteket), képes gyorsan, önállóan dönteni és cselekedni. Erre kell felkészíteni a játékosokat!
Minden oktatási módszer alkalmazása során ugyanazokat a didaktikai elveket, feladatokat kell szem előtt tartani.
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, a didaktikai feladatok szerint:
– – új ismeretek tanításának-tanulásának módszere
– – képességek tanításának-tanulásának módszere
– – alkalmazásnak módszere
– – rendszerezésnek és rögzítésnek módszere.

Oktatási folyamat makro struktúrája:
– – ismeretszerzés
– – alkalmazás
– – rendszerezés (elemzés, problémamegoldás)
– – rögzítés
– – ellenőrzés, értékelés
Didaktikai elvek:
– – érthetőség,
– – fokozatosság,
– – rendszeresség,
– – szemléletesség,
– – tartósság.
Didaktikai feladatok:
– – motiválás
– – gyakorlás
– – alkalmazás
– – ellenőrzés, értékelés
A tanulási folyamat funkciói:
– – problémamegoldás,
– – feldolgozás,
– – gyakorlás és ismétlés,
– – alkalmazás.

Mindez meglehetősen tömény kivonata az oktatási folyamatnak, amit az edzőképzésünk elintéz azzal, hogy a módszer, a „tanítás leegyszerűsítése”.

„Játékok oktatása” című UEFA anyagból szemezgetve az Oktatás és módszer címszó alatt a következőket olvashatjuk:
„A módszer az oktatás művészete.”
A leegyszerűsített tanítást egyszer csak művészi magasságokba emeli.
Majd felteszi a kérdést:
Mit értünk módszer alatt?
Válasz:
– – lépésre osztott folyamat,
– – a futball tanítása kis lépésekben történik,
– – mérkőzés modellezése – kisjátékok – játékhelyzetek.
A mérkőzést két elemre bontja, mint: kisjátékokra és játékhelyzetekre.
Aztán megmondja a frankót, vagyis: „Ezt a játékot csak játszva lehet megtanulni!…”
minden játékos szabadon dönthet
Akkor mire való a mérkőzés modellezése a kisjáték és a játékhelyzet? –teszem fel a kérdést (magamnak).
A szabad döntés után egy lóugrással mégiscsak amellett dönt az edzőképzés, hogy a játékelemeket oktatni kell a következő didaktikai elveket követve.
– – bemutatás
– – rövid magyarázat
– – gyakorlás, hibajavítás
– – alkalmazás
– – transzfer? (na, ez meg mi?)
Ha ez nem zavarja meg a fejeket, akkor micsoda!
Mindenféle logikai sorrendet felborítva a szakanyagban röpködnek a fogalmak, mint ősszel a varjak a szántás fölött úgy, mint játékelemek, játékformák, kisjátékok, játékhelyzetek.
Valóban a mérkőzés modellezése a kiindulópont a labdarúgás oktatásában, de nem úgy, mint azt több évtizede tanítják az edzőképzésen.
Nézzük, hogyan épülnek egymásra a nagyjáték összetevői?
– – Mérkőzés
– – Játékfázisok (támadás, védekezés, átmenetek)
– – Játékfeladatok (támadásban, védekezésben)
Támadásban
– – labdakihozatal
– – támadásépítés
Védekezésben
– – labdaszerzés

Játékhelyzetek (létszám azonos, létszámhátrányos, létszámfölényes játékhelyzetek)
Téves elképzelés az, hogy a nagyjáték építőköve a kisjáték. Nagyjáték, csak nagyjátékon keresztül sajátítható el.

A változatosságot, a sokrétűséget egy edzésjátékon belül is meg lehet teremteni, ha a gyakorlat az edzésjáték (didaktikai) ELVE jó. Az edzőnek el kell érni, hogy az játékszervezési elveket értsék, tudják a játékban alkalmazni úgy, hogy ne menjen a játékmegoldás rovására, segítse annak minél céltudatosabb megvalósítását.

Nem az edzéseszközök (edzésjátékok, edzésgyakorlatok) a módszer, hanem a didaktikai elvek, edzéselvek, játékszervezési elvek helyes alkalmazása a legalapvetőbb módszer a labdarúgás oktatásában. Az elvek (didaktikai, játékszervezési, stb.) alkalmazása a gyakorlati munka legfőbb ÉRTELMI eszköze az edzésnek. A didaktikai elvek mankó az oktatási folyamatban. A játékszervezési elvek mankó a csapat összehangolt működésében.

Vége

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Szabad labda, de néha csapda
Close